Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье

подробнее о проекте

Niniejsza podstrona została stworzona i jest utrzymywana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Jej zawartość leży w wyłącznej gestii Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej.

This sub-site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of dr Ludwik Rydygier Voivodeship Hospital In Suwałki and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Название проекта

 

Tytuł projektu

 

Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье

 

Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego

Project name Model health care program to fight osteoporosis in area of Polish-Belarusian borderland
№ проекта

Nr projektu

PBU1/0326/16
Project no
Общий бюджет

 

Przyznane dofinansowanie

1 852 281,60 EUR
Grant awarded
Объем финансирования ЕС в рамках Программы ТГС «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020»

 

W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

1 667 053,44 EUR
Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.
Бюджет медицинского госпиталя им. Людвика Рыдыгера в Сувалках

 

Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

1 173 448,60 EUR
Budget of Voivodeship Hospital in Suwałki
Финансирование ЕС в рамках Программы ТГС «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020»

 

W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

1 056 103,74 EUR
Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.
Собственный вклад медицинского госпиталя имени Людвика Рыдыгера в Сувалках

 

Wkład własny Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

117 344,86 EUR
Own contribution of Voivodeship Hospital in Suwałki
Общий бюджет Больницы скорой медицинской помощи города Гродно 678 833,00 EUR
Финансирование ЕС в рамках Программы ТГС «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020» 610 949,70 EUR
Объем софинансирования из средств Гродненского городского исполнительного комитета 67 883,30 EUR
Донор международной технической помощи

 

 

Źródło dofinansowania

 

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

 

ENI Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Source of assistance
Партнеры проекта

 

Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 

Lider

photo 2019 07 30 10 19 28

Project partners Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно

 

Partner

photo 2019 07 30 10 19 32

Период реализации проекта

 

Okres realizacji projektu

24 месяца

 

24 m-ce

Project duration 24 months
Краткое описание проекта

 

 

 

Главная задача РП-РБ трансграничного проекта – это повышение качества оказания медицинской помощи в области ортопедии/травматологии с особым вниманием к остеопорозу. Оба партнера указывают на общие недостатки, требующие устранения: недостаточная медицинская инфраструктура, отсутствие специалистов, специализирующихся на остеопорозе, отсутствие универсальных решений в диагностике и лечении, низкий уровень медицинских знаний среди населения об остеопорозе и его последствиях и т.д.

 

Трансграничный характер позволит оптимально использовать потенциал, ноу-хау и передовую практику, восполнить недостатки каждой из организаций-партнеров, чтобы достигнуть оптимального уровня и высокой доступности качественной медицинской помощи в трансграничном регионе РП-РБ.

Krótki opis projektu Poprawa jakości opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii/reumatologii, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy – jest to wspólne wyzwanie pogranicza polsko-białoruskiego podjęte w ramach projektu. Obaj partnerzy wskazują wspólne obszary wymagające poprawy w tej dziedzinie: niewystarczająca infrastruktura medyczna, brak specjalistów zajmujących się osteoporozą, brak modelowych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu, niski poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców i konsekwencje tego itp.

 

Podejście transgraniczne pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału, know-how i dobrych praktyk oraz wypełni luki każdej z instytucji partnerskich w celu osiągnięcia optymalnego poziomu i łatwego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego.

Wojewódzki Szpital w Suwałkach zmodernizuje Oddział Reumatologii z Pododdziałem Geriatrycznym i wyposaży nowo wyremontowany Oddział Reumatologii i Oddział Ortopedyczno-Urazowy w sprzęt i urządzenia medyczne.

Short project description Improvement of quality of healthcare in the area of orthopaedics/rheumatology with particular focus on osteoporosis – it is common PL-BY cross-border project challenge. Both partners point out common areas for improvement in this matter: insufficient medical infrastructure, lack of specialists focused on osteoporosis, lack of model solutions in diagnostics and treatment, low level of health awareness of inhabitants and its consequences etc.

 

Cross-border approach will allow for the optimal use of the potential, know-how and good practices, and to fill the gaps of each of the partner institutions to achieve an optimal level and the highest access to high quality health care in the area of PL-BY borderland.

Voivodeship Hospital in Suwałki will modernise Rheumatology Ward with the Geriatric Sub-Department and will equip newly renovated Rheumatology Ward and Orthopaedic-Trauma Ward with medical equipment and devices.

Цель проекта Общая цель проекта – развитие системы здравоохранения в трансграничном регионе РП-РБ посредством внедрения совместной инициативы больниц г. Гродно и г. Сувалки “Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье”, которая повысит доступность высококвалифицированной медицинской помощи для диагностики остеопороза, что будет достигнуто посредством следующих изменений текущей ситуации в здравоохранении: улучшение медицинской инфраструктуры, повышения уровня квалификации медицинских кадров на основе обмена опытом, передовой практикой, углубления знаний, увеличивая осведомлённость жителей о роли профилактики и ранней диагностики остеопороза, чтобы провести эффективное лечение и добиться нормального качества жизни.
Cel projektu Ogólny cel projektu – rozwój opieki zdrowotnej na pograniczu polsko-białoruskim poprzez realizację wspólnej inicjatywy szpitali z Grodna i Suwałk p.n. “Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą”, zwiększającej dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy, który zostanie osiągnięty poprzez następujące zmiany aktualnego stanu: poprawa infrastruktury medycznej, podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej personelu medycznego poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, pogłębienie wiedzy, zwiększenie świadomości mieszkańców na temat roli profilaktyki i wczesnej diagnozy w celu podjęcia skutecznego leczenia i prowadzenia normalnego, wygodnego trybu życia.
Project objective

 

 

 

The overall project objective – development of health protection in PL-BY borderland through implementation of joint initiative of Grodno and Suwałki Hospitals „Model Health Care Program to Fight Osteoporosis”, enhancing access to high quality health care services for diagnostics and treatment of osteoporosis, which will be achieved through the following changes to current situation: improvement of medical infrastructure, increasing expertise level of medical staff on base of exchange of experiences, good practices, deepen knowledge, increasing awareness of inhabitants on the role of prevention and early diagnosis to take effective treatment and lead normal, comfortable lifestyle.
Результаты проекта Внедрение 1 медицинской программы борьбы с остеопорозом среди жителей Подлясского воеводства и Гродненской области, в ходе реализации которой будет приобретено 85 единиц специализированного медицинского оборудования и будут модернизированы 2 центра оказания медицинской помощи (больницы г. Гродно и г. Сувалки), что в итоге повысит уровень диагностики и лечения в обоих учреждениях здравоохранения (больницы г. Гродно и г. Сувалки). Программа включает 35 мероприятий поддерживающих развитие системы здравоохранения, 2804 участников, всё это приведет к повышению доступности медицинской помощи в области лечения и диагностики остеопороза для 1,82 млн взрослых.
Rezultaty projektu Wdrożenie 1 Modelowego programu opieki zdrowotnej walki z osteoporozą skierowanego do mieszkańców województwa podlaskiego i obwodu grodzieńskiego, zakup 85 sztuk specjalistycznego sprzętu medycznego, modernizacja obiektów (szpitale w Suwałkach i Grodnie) w celu poprawy 2 usług zdrowotnych (diagnostyka i leczenie osteoporozy w szpitalach w Suwałkach i Grodnie), 35 wydarzeń wspierających rozwój zdrowia publicznego skierowanych do 2804 uczestników, wszystko to zaowocuje zwiększonym dostępem do opieki zdrowotnej w zakresie osteoporozy dla 1,82 mln osób dorosłych.
Project outputs Implementation of 1 Model Health Care Program to Fight Osteoporosis for inhabitants of Podlaskie Voivodeship and Grodno Oblast, 85 pcs specialised medical equipment will be bought and 2 facilities will be improved (Suwałki and Grodno Hospitals) for improvement of 2 health care services (diagnostics and treatment of osteoporosis in Suwałki and Grodno Hospitals), 35 events supporting the development of public health for 2804 participants, all this will result in enhanced access to health care in the field of osteoporosis for 1.82 mln adults.
Контактный телефон (15) 268 19 07
Biuro projektu (87) 562 94 37

 

(87) 562 95 32

Project office

 

 

Данная информация создавалась и сохраняется при финансовой поддержке Европейского союза. Содержание – исключительная ответственность УЗ «ГКБСМП г. Гродно» без распространения ответственности на Европейский союз.

Niniejsza podstrona została stworzona i jest utrzymywana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Jej zawartość leży w wyłącznej gestii Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej.

This sub-site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of dr Ludwik Rydygier Voivodeship Hospital In Suwałki and do not necessarily reflect the views of the European Union.